โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 4

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

         

            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเวชภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารของมนุษย์และไม่ใช่อาหารของมนุษย์ อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องขอการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice), BRC (The British Retail Consortium), AIB (American institute of baking) เป็นต้น และรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย เช่นโรงแรม หรือรีสอร์ท เป็นต้น มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ที่รับบริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของซากแมลงและสัตว์พาหะในผลิตภัณฑ์ การป้องกันเชื้อโรคลงสู่อาหาร หรือการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแมลงและสัตว์พาหะทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคนิคการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ รวมถึงการจัดการสถานประกอบการอย่างเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการเลือกวิธีการป้องกันและกำจัดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่าการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรูแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนควบคุม ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเข้าด้วยกันอย่างมีหลักการ และมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลงและสัตว์พาหะ เพื่อลดจำนวนประชากรแมลงและสัตว์พาหะลง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล จึงจะส่งผลให้การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะประสบผลสำเร็จ

            การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม ประกอบกับการเลือกใช้เทคนิคการควบคุมที่หลากหลาย และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์ลงได้ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดการปนเปื้อนจากแมลง รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

            เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 4” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ รวมทั้งเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการบูรณาการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหาร รวมไปถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ ที่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหาร รวมไปถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการบูรณาการ (IPM) อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

          ระยะเวลา 1 วัน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท / ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

                   - เอกสารหรือไฟล์ ประกอบการอบรม

                   - ใบประกาศนียบัตร (ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรม และ มีคะแนนทดสอบมากกว่า 80%)

ช่องทางการชำระเงิน

                  บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

                  ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL

                  บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7

 

รายละเอียดโครงการ

หนังสืออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรม