Featured

 ลงทะเบียนเข้าอบรม        แจ้งชำระเงิน

 

                       การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม ประกอบกับการเลือกใช้เทคนิคการควบคุมที่หลากหลาย และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์ลงได้ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดการปนเปื้อนจากแมลง รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

                       เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 6” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ รวมทั้งเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการบูรณาการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม

  

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

                    

         บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีความยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพและผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม เป็นหลัก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนก็ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บนพื้นฐานของการพัฒนางานประจำให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสายวิชาการ และผู้บริหาร มีความจำเป็นเร่งด่วนในยุคการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ขณะที่กระบวนการวิจัยในงานประจำ เป็นแนวคิดที่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานประจำ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ซับซ้อนแต่สามารถยอมรับได้ เป็นผู้ที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด เห็นคุณค่าของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีชีวิตที่คิดบวกกับการทำงาน ส่งผลให้ปัญหาถูกแก้ไข หรือพัฒนางานประจำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้

Featured

 ลงทะเบียนเข้าอบรม        แจ้งชำระเงิน

                    

            การนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำในรูปแบบของบทความทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั่วไปที่รับตีพิมพ์บทความวิจัยจากงานประจำได้ ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีจำนวนบทความทางวิชาการเสนอเข้าไปเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมากขึ้น ทำให้สายสนับสนุนมีผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามบทความทางวิชาการส่วนใหญ่ที่ส่งเข้าไปเพื่อตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถูกจัดเตรียมให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารวิชาการนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของการจัดการเนื้อหาที่ได้มาตรฐานการวิจัยจากงานประจำและการจัดทำรูปแบบการนำเสนอส่งผลให้บทความทางวิชาการดังกล่าวถูกแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ หรือบางบทความถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนั้น ๆ ได้

            เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทย จากการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเป็นนวัตกรรมการให้บริการนั้น ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการเตรียมและเขียนบทความทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการได้

  

ตารางอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2567

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม        แจ้งชำระเงิน

 

 

 ลงทะเบียนเข้าอบรม        แจ้งชำระเงิน

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

 

                       การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม ประกอบกับการเลือกใช้เทคนิคการควบคุมที่หลากหลาย และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์ลงได้ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดการปนเปื้อนจากแมลง รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

                       เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะประจำโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 5” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว์พาหะ รวมทั้งเทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดยใช้หลักการบูรณาการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม

  

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

         

            การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทยให้มีความรู้ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ย่อมนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและการให้บริการให้ดีขึ้น โดยทั่วไปบุคลากรทางการศึกษามีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นหลัก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงผู้มาติดต่อ เป็นงานบริการด้านธุรการ และการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

         

            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเวชภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารของมนุษย์และไม่ใช่อาหารของมนุษย์ อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องขอการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice), BRC (The British Retail Consortium), AIB (American institute of baking) เป็นต้น และรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย เช่นโรงแรม หรือรีสอร์ท เป็นต้น มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ที่รับบริการ ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของซากแมลงและสัตว์พาหะในผลิตภัณฑ์ การป้องกันเชื้อโรคลงสู่อาหาร หรือการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแมลงและสัตว์พาหะทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคนิคการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ รวมถึงการจัดการสถานประกอบการอย่างเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการเลือกวิธีการป้องกันและกำจัดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่าการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรูแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนควบคุม ป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเข้าด้วยกันอย่างมีหลักการ และมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลงและสัตว์พาหะ เพื่อลดจำนวนประชากรแมลงและสัตว์พาหะลง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล จึงจะส่งผลให้การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะประสบผลสำเร็จ

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

                       การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและสามารถบรรลุภาระกิจของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถทบทวนองค์รู้ที่มีอยู่เดิมและมีการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักการและความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น ให้สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันและทดแทนกันได้ โดยเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการจัดการองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานประจำคือ “คู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” ซึ่งหากมีคู่มือปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ก็จะสามารถปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานได้เช่นกัน ทั้งนี้สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีเทคนิคการเขียนคู่มือจากงานประจำที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ (กลุ่มงานเฉพาะ และกลุ่มงานด้านการบริหารงานทั่วไป) และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ (นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย)

                       เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำได้